မူဝါဒများ

(၁) အခြေခံပညာမူလတန်းအဆင့် ကျောင်းသားများ၏တတ်မြောက်မှု စစ်ဆေးအကဲ ဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ အညွှန်းဘောင်

(၂) တက္ကသိုလ်များ၏ သင်ကြားသင်ယူရေးနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်း၌ သတင်းအချက် အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဆိုင်ရာ မူဝါဒ

(၃) အခြေခံပညာကျောင်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ အဆင့်တိုးမြှင့်ခြင်း၊ အဆင့်လျှော့ချခြင်းနှင့် ပိတ်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒ

(၄) ဘုန်းတော်ကြီးသင် အခြေခံပညာကျောင်းများ အသစ်ဖွင့်ခြင်း၊ အဆင့်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် ပိတ်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒ

(၅) အခြေခံပညာ အထက်တန်းအဆင့်တွင် သင်္ချာနှင့်သိပ္ပံဘာသာရပ်များအတွက် သင်ကြားမှုဘာသာစကား သတ်မှတ်အသုံးပြုရေး ဆိုင်ရာမူဝါဒ

(၆) တက္ကသိုလ်များတွင် သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒ