အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့က Renaissance Institute မှ တာဝန်ရှိသူများကို တွေ့ဆုံခြင်း

အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့က Renaissance Institute မှ တာဝန်ရှိသူများကို တွေ့ဆုံခြင်း

Continue Reading

အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ BC ၊ Department for International Development (DFID) မှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း

အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ BC ၊ Department for International Development (DFID) မှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း

Continue Reading

Issues on the Current Status of Basic Education Challenges and Their Possible Solutions နှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန မူဝါဒအကြံပေး ပါမောက္ခ Dr. Hiromitsu Muta က Issues on the Current Status of Basic Education Challenges and Their Possible Solutions နှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း

Continue Reading

ကျူရှူးတက္ကသိုလ်၏ ပညာရေးစနစ်နှင့် ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်၏ ခရက်ဒစ်စနစ်အတွက် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း အညွှန်းဘောင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိစ္စရပ်များကို မိတ်ဆက်တင်ပြခြင်း

YAU-JICA Technical Cooperation Project မှ Chief Advisor ဖြစ်သူ ပါမောက္ခ Atsushi Yoshimura က ကျူရှူးတက္ကသိုလ်၏ ပညာရေးစနစ်နှင့် ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်၏ ခရက်ဒစ်စနစ်အတွက် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း အညွှန်းဘောင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိစ္စရပ်များကို မိတ်ဆက်တင်ပြခြင်း

Continue Reading

Rethinking knowledge in/for the Hindu-Kush Himalaya with a focus on re-emergence of China and India နှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း

India China Institute, The New School, New York City မှ Senior Director Mr. Ashok Gurung က Rethinking knowledge in/for the Hindu-Kush Himalaya with a focus on re-emergence of China and India နှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း

Continue Reading

အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ Dr. Jonathan Caseley (Coordinator, CDF) နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း

အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ Dr. Jonathan Caseley (Coordinator, CDF) နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း

Continue Reading

အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ၊ NIHED သင်တန်းနည်းပြများ၊ University College London၊ British Council တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း

အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ၊ NIHED သင်တန်းနည်းပြများ၊ University College London၊ British Council တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း

Continue Reading